İhracat Evrakları

Bu, gümrük mevzuatına uygun olarak ihracatçıların ilgili birliği tarafından onaylandıktan sonra gümrük idaresine sunulan bir belgedir. Gümrük birliğine mevzuat ve belgelerin uyumlaştırılması çerçevesinde girildikten sonra gümrük beyannamesi ihracat evrakları dahilinde hazırlanmıştır.

 • Gümrük beyannamesi doğrudan sahipleri ve yasal temsilcileri veya temsilcileri tarafından yönetilir.
 • Gümrük beyannamelerinde kazıma veya çıkarma yapılamaz.
 • Gümrük beyannamelerinin doldurulmasından sonra beyan edilen malların cinsi, türü, kalitesi ve fiyatı ile ilgili herhangi bir düzeltme yapılamaz.
 • Gümrük beyannamelerinin kaydı, gümrükte depolanan sicile kayıt yaptırırken, bir sicil numarası, tarihi ve resmi kaşe ile tescil ile tamamlanır.

İhracat evrakları Fatura

Ticari fatura, uluslararası ticarette kullanılan en önemli belgelerden biridir ve ihracatçı tarafından düzenlenir. Fatura, hizmete karşı satılan, üretilen veya işlenen bir belgedir. Satılan mülkün niteliğini, satış fiyatını ve toplam fiyatı gösteren bir belge olan faturalar; Yabancı bir dil bilgisine sahip biri bunu anlayabilse bile, mümkün olduğu kadar kapsamlı ve anlaşılır ve anlaşılır ve anlaşılabilir olmalıdır.

Dış ticarette kullanılan faturalar; İç fatura, İç fatura, Fatura, Orijinal fatura, Ticari fatura, Fatura, Fatura, Konsolosluk fatura, Belgelendirme faturası).

Ticari bir ihracat evrakları faturasında yer alması gereken şartlar aşağıda açıklanmıştır.

 • Fatura Tarihi,
 • Mal / hizmet türü
 • Satıcının ve alıcının adı / adının adresleri,
 • Ödeme şekli
 • Malların kökeni,
 • teslimat yöntemi
 • Mal veya hizmetlerin bedeli / miktarı / miktarı
 • Malın ağırlığı, büyüklüğü ve miktarı
 • sevkiyat türü
 • Mallar için paketleme özellikleri, v.b. detay açıklamalarının sayısı,
 • Editörün bir imzası olmalıdır. Birleşik Krallık Sivil Toplumu’nun 500. Maddesi uyarınca, faturalar imzalanmamalı, ancak ülkemiz mevzuatına uygun olarak, söz konusu belgelerin asıl (el yazması / ıslak) ile imzalanması zorunludur.
 • Navlun ve sigorta primi tutarı,
 • Yükleme ve boşaltma yerleri ticari faturalar için önemli noktalardır.

Alıcının ve satıcının bulunduğu ülkede zorunlu görülen özel bilgiler, faturanın toplam tutarı, ihracatçının bankası ve bu bankanın FIFA hesabındaki SWIFT numarası (mallar geminin yönüne göre satış fiyatı ve bedeli dahil olmak üzere) – Malın bedeli gemiye dahildir. Yüklenmeden önce). Ayrıca, sipariş numarası ve kredi mektubu aslı faturaya kaydedilmelidir.

Proforma Faturası

Bu ihracat evrakları, ithalatçı tarafından akreditasyon için temel oluşturacak şekilde, sevkiyat / yükleme öncesinde ihracatçı tarafından hazırlanan bir faturadır. İthalatçı ihracatçının teklifini kabul ederse ve bu kabulüne dayalı bir sipariş vermesi gerekiyorsa, Proforma faturası Ticari faturaya dönüştürülmelidir. Durum böyle; İthalatçı, faturasıyla yaptığı anlaşmayı Proforma faturasında belirtilen süre içinde (tarih-miktar-fiyat için teslimat opsiyonu) beyan etmekle yükümlüdür. Bu durumda, fatura bilgileri Proforma bir Ticari faturaya aktarılmalıdır.

İhracat Gümrük Beyannamesi

Bu, ihracat gümrük beyannamesi evrakları, gümrük mevzuatına uygun olarak ihracatçıların ilgili birliği tarafından onaylandıktan sonra gümrük idaresine sunulan bir belgedir.

Özellikleri

 • Gümrük beyannamesi doğrudan sahipleri veya yasal temsilcileri tarafından yönetilmektedir.
 • Gümrük beyannamelerinde kazıma veya çıkarma yapılamaz.
 • Gümrük beyannamelerinin tescilinden sonra beyan edilen malların cinsi, türü, kalitesi ve fiyatı ile ilgili olarak herhangi bir düzeltme yapılamaz.
 • Gümrük beyannamelerinin tescil edilmesi, gümrük idaresinde tutulan sicile yapılan kayıt siparişi numarası, tarihi ve resmi mührü ile doldurulmalıdır.
 • Gümrük idareleri, gümrük beyannamelerinde herhangi bir değişiklik yapmıştır veya bu gümrük otoritelerini onaylayan / onaylayan gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi durumunda, İhracatçı Birlik Genel Sekreteri, vergi mükellefinin bağlı bulunduğu vergi müfettişliği ve Türkiye İstatistik Kurumu’na bildirimde bulunur.
 • İmzacı taraflar, beyannameye ekli belgelerin doğruluğu ve rejimin cezai şartların uygulanması için talep ettiği tüm yükümlülüklere uygunluğundan sorumludur. Doğrudan temsil durumunda, sorumluluk adına hareket edenlerin sorumluluğundadır.
 • Bildirgenin zorunlu niteliğinden dolayı, beyan devredilemez; Başkalarına mal satmak, sahiplerinin yükümlülüklerini azaltmaz.
 • Her reklam formu bir kalem öğesi için kullanılır. Beyan edilen malların birden fazla unsuru içermesi halinde, her üç nokta için devam formu kullanılır (Ek 3 ve 4). Ancak, katılım formlarının sayısı üçü geçemez. Kalem sayısının 10’u aştığı durumlarda beyannameye kalem sıra numarası, GTIP numarası, ürün tipi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi miktarı gibi kalemlerin bir listesi eklenir.

Tipik Gümrük Beyannameleri 8 (Sekiz) Kopya Halinde Düzenlenir

 1. Nüsha: ihracat ve / veya transit için kullanılır. İhracat veya transit operasyonlarının yürütüldüğü gümrüklerde depolanır.
 2. Nüsha: ihracat evrakları gümrük beyannamesi bu nüshada istatistiksel amaçlar için kullanılır.
 3. Nüsha: gümrük idaresi tarafından işlendikten sonra vergi mükellefine iade edilmelidir. Bu kopya, işlemler için kanıt olarak kullanılır, bunu banka ve diğer devlet kurumları takip eder. İlgili kuruluşlar, gerekirse, bu kopyanın bir kopyasını kopyalayarak, orijinal kopyayı vergi mükellefine iade edin.
 4. Nüsha: transit modunda hedefin yönetiminde kalmak için kopyalayın.
 5. Nüsha: Bu, transit modunda varış yerinin yönetimine geri gönderilecek olan onayın bir kopyasıdır.
 6. Nüsha: İthalatı tamamlayıp beyanı kapattıktan sonra, beyannameye eklenen belgelerin aslını, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderir. Bu kopyanın onaylı bir kopyası, orijinali değiştirmek için beyannameye dahil edilmesi gereken kopyaların veya kopyaların kopyası ile birlikte gümrükte kalmalıdır. Bu kopya, depo modunda kullanılıyorsa Gümrük Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmez.
 7. Nüsha: İstatistiksel amaçlar için kullanılır. İthalat işlemlerinin yapıldığı gümrüklerde depolanır.
 8. Nüsha: gümrük idaresi tarafından işlendikten sonra vergi mükellefine iade edilmelidir. Bu ihracat evrakları, işlemler için aracı banka ve diğer devlet kurumları tarafından takip edilen bir kanıt olarak kullanılır. İlgili kuruluşlar, gerekirse, bu ihracat evrakları gümrük beyannamesi kopyanın bir kopyasını kopyalayarak, orijinal kopyayı vergi mükellefine iade eder.

İhracat Lisansı Nedir?

İhracat Nedir?

Bir ülkede üretilen mal veya hizmetlerin döviz cinsinden yurt dışına satışını ifade eden ihracat, bu şekilde ülkeye para akışı, döviz girdisi sağlayan bir sektördür. Bir malı yurt dışına satmak için öncelikle ihracat lisansı çıkarttırmak gerekmektedir. Ülke ekonomisi ve cari açığın kapanması açısından oldukça önemli olan bu alanda çalışmak, dış pazarlara ulaşım ve kârlılık açısından oldukça önemlidir. Fakat aynı zamanda gereğinden fazla titiz çalışmayı, plânlı bir şekilde hareket etmeyi ve iyi bir fizibilite çalışmasını gerektirir.

İhracatta Başarıya Giden Yol

İhracat operasyonları, ticaretin her alanında olduğu gibi birçok alanlarda riskleri de beraberinde getirmektedir. Ancak bütün ihracatın bütün süreçlerini doğru bir plânlama ile yönettiğinizde, doğabilecek olası riskleri önceden görebilir ve yapacak olduğunuz plânlamalarla tüm bu risklerin üstesinden gelebilirsiniz. Yapacak olduğunuz planlamayla ve oluşturacak olduğunuz yönetimle ihracatta başarılı olmamanız için hiçbir neden yoktur.

İhracatçı Kimdir?

İhracatçı; ihraç edeceği malın cinsine göre, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üyeliği olan ve vergi numarasına, gerçek veya tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre; hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ve ihracat lisansına sahip olanlar ihracat yapabilirler.

İhracatta Pazar Araştırması

İhracatta yapacağınız pazar araştırması, ürününüzü nasıl satacağınız ve pazarlayacağınız konusunda oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu öneme istinaden, ihraç edilecek ürün ve hizmetlerin dış ülke pazarlarına satışı aşamasında karşılaşılabilecek riskleri azaltmak adına araştırma çalışmalarını yaparken dikkat etmeniz gereken bazı konular vardır. Bunlar;

 • Ülkenin yabancı ürün ithalatına karşı politikası var mı? Ayrıca var olan fiyatlandırma ile ve tarife dışı ekstra engellerle ilgili bilgi edinilmesi
 • Hedeflenen pazar ile iç pazarın karşılaştırılarak, benzerlikler ile farklılıkların tespit edilmesi
 • İhracat yapılacak olan ülkenin ekonomik ve siyasi yapısının incelenmesi
 • İhracat yapılacak olan ülkenin nüfus özelliklerinin belirlenmesi
 • Doğru pazarlama teknikleri ile ihracat yapmak
 • İhracat yapılacak olan ülkenin pazarında yer alan rakip firmaların iyi tanınması
 • Fiyatlandırma politikası hakkında iyi bir çalışma yapılması

Yapılacak olan doğru bir pazar araştırması ile olası ticari risklere hazırlıklı olarak ve planlı çalışmalarla sürekliliği sağlayarak ihracat sektöründe başarılı bir duruma gelebileceğinizi, bununla birlikte ülke ekonomisinin gelişimine de katkıda bulunacağınızı unutmayın!

Bkz. E ihracat

 

başlıklar